Evalueringsplan

På Guldbæk Friskole tager evalueringen udgangspunkt i Friskoleloven

Denne siger:

 • 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte.

Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 • 1 c. Skolen offentliggør sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan på skolens hjemmeside på Internettet.


Den løbende evaluering

 • Skolens leder og lærere drøfter på lærermøder klasser og elever i forhold til faglige og sociale kompetencer. Her igangsættes også nye tiltag vedr. undervisningen. Det kan f.eks. være elever, som har brug for et ekstra skub i forhold til læseindlæringen e.l.. På lærermøderne evalueres desuden arrangementer, udflugter, lejrskole m.m..
 • Ved beslutninger vedr. enkeltelever, grupper eller klasser underrettes de pågældendes forældre, inden nye tiltag iværksættes.
 • Hvert år afholdes der på alle klassetrin et forældremøde, hvor klassens faglige og sociale udvikling, både bagudrettet og fremadrettet, drøftes. Eventuelle aftaler følges op på Forældreintra.
 • Som et led i den løbende evaluering benyttes forskellige diagnosticerende tests. Se oversigten herunder:

Test og prøver (1)


Regelmæssig underretning til elever og forældre

 • To gange årligt afholdes der skole-hjem-samtaler, hvor der orienteres om den faglige og sociale udvikling for den enkelte elev. På mellemtrinnet deltager eleven også i disse samtaler. Ved skole-hjem-samtalerne forelægges resultatet af de forskellige tests og der tales om elevens udbytte af undervisningen.
 • Udover de fastsatte møder har både forældre og lærere mulighed for at indkalde til samtale efter behov.
 • En gang årligt afholdes elevsamtaler med den enkelte elev. Desuden holdes der samtale med eleverne efter behov.
 • Skolen har et godt samarbejde med PPR i Rebild Kommune, idet der løbende afholdes A-møder. Her evalueres elever med særlige behov. Ligesom der også udarbejdes handleplaner eller sparres med de eksterne samarbejdspartnere.


Forældretilsyn

Foruden skolens egen evaluering og tilsyn ved ekstern tilsynsførende, har vi på Guldbæk Friskole også forældretilsyn.

Det fremgår af Friskoleloven at:

 • 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves, jf. dog § 9 a.
 • 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og

3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt.

Forældretilsyn 2016-17


Evalueringsplan for Guldbæk Friskole

I henhold til Friskoleloven er er vi forpligtet på at evaluere den samlede undervisning. Det er dog ikke muligt at evaluere alt på en gang, derfor har vi udvalgt nogle fokuspunkter, som vil få særlig opmærksomhed.

I skoleåret 2017 – 18 vil vores fokuspunkterne være:

 • I foråret 2017 har alle elever i 1. – 5. klasse fået udleveret deres egen Chromebook. Vi vil derfor arbejde med at implementere IT i undervisningen. Målet er, at eleverne skal blive rustet til den teknologiske verden, som de skal videre ud i. Samtidig skal eleverne få et bredt kendskab til de arbejdsredskaber, der ligger i brugen af IT.

IT i undervisningen giver også lærerne et godt redskab til evaluering af den enkelte elev. Det gælder både mht. diverse testmaterialer, som ligger online, men også gennem arbejdet med bl.a. www.matematikfessor.dk og andre lignende portaler.

 • I foråret 2017 har vi evalueret og revideret vores fagformål for faget Tema. I det kommende skoleår, vil vi derfor arbejde med at gøre formål, læringsmål og kriterier for hvert enkelt tema mere synlige for elever og forældre.
 • I det kommende skoleår vil vi desuden have fokus på “De gode relationer” børnene imellem – herunder “Den gode tone”. I samfundet i dag bliver det mere og mere almindeligt at bruge “Den hårde tone”. Vi synes derfor, at det er meget relevant at have fokus herpå.

Arbejdet med at evaluere den samlede undervisning foregår i et samarbejde mellem skolens lærere og skolelederen. Hvert år ved skoleårets afslutning evaluere vi årets undervisning og aktiviteter. Herefter udvælges de fokuspunkter, som vi vil arbejde med i det kommende skoleår.